Katas de Goju Ryu

Las katas del estilo Goju Ryu son:

 1. Sanchin
 2. Gekisai Dai Ichi
 3. Gekisai Dai Ni
 4. Saifa
 5. Seiyunchin
 6. Shisochin
 7. Sanseru
 8. Sepai
 9. Kururunfa
 10. Sesan
 11. Suparinpei
 12. Tensho

http://es.wikipedia.org/wiki/Kata

No hay comentarios:

Publicar un comentario